Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van onze klanten.

Bestellingen kunnen geannuleerd worden op voorwaarde dat de annulatie ons per mail gekend maakt wordt:

  • 1 dag op voorhand voor 17:00u
  • tenzij het gaat over cupcakes en brownies, die moeten minstens 1 week op voorhand voor 17:00u geannuleerd worden.

Elke klacht of betwisting van een factuur moet ons aangetekend kenbaar worden gemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst.

Op straf van onontvankelijkheid dienen klachten betreffende zichtbare gebreken van de koopwaar schriftelijk te gebeuren binnen drie dagen na levering.
In geval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot vervanging van de door ons geleverde koopwaar.

Indien u zich akkoord verklaart met onze offerte, verklaart u zich tevens akkoord met het ontvangen van een elektronisch factuur volgend op deze offerte.
Indien u de factuur via post wenst te ontvangen, zien wij ons genoodzaakt een administratieve kost van 1,50 euro per factuur aan te rekenen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar.
Bij niet betaling op de vervaldag is zonder aanmaning en van rechtswege :
– een verwijlintrest verschuldigd conform de bepalingen van de Wet Betalingsachterstand inzake Handelstransacties van 02.08.2002
– een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Bij gelijk welke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Twin Desserts bevoegd en is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.